Odstoupení od kupní smlouvy

Jde o právní jednání, jehož cílem je zánik vztahu (závazku) založeného na základě smlouvy, která byla v tomto případě uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím. Odstoupení od kupní smlouvy je podmíněno písemnou formou, a kromě obecných náležitostí, zde musí být uvedeny i konkrétní důvody, kvůli nimž se od koupi odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy nabývá účinnosti hned, jakmile je k dispozici opačné smluvní straně. Kupní smlouva je pak zrušena od jejího počátku a není již možné vzít jednostranně rozhodnutí zpět.