Darovací smlouva na nemovitost

Darovací smlouva představuje listinu dokazující obdarovanému, že mu dárce něco daroval, tudíž vůči němu není zavázán žádným protiplněním. U nemovitých věcí je požadována písemná podoba darovací smlouvy, jež by měla obsahovat jisté zákonem dané a neměnné náležitosti. Je potřeba uvést osoby do vztahu zapojené – dárce a obdarovaný, dále blíže definovat nemovitost a dodat datum podepsání smlouvy. Požadují se i úředně ověřené podpisy a zhotovení kopie smlouvy. Výjimkou nejsou ani specifické podmínky, v tomto případě jde pak o tzv. dar s věcným břemenem, což v praxi znamená, že obdarovaný bude něco trpět, konat či snášet (např. nemovitost patří obdarovanému, ale dárce v ní může bydlet).