Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)

Jedná se o pětimístný číselný kód, který udává absolutní i relativní produkční schopnosti zemědělské půdy v České republice, jež jsou hodnoceny z několika hledisek, z půdně-ekologického, půdně-genetického, geologického, geomorfologického, klimatického a hydrologického hlediska. BPEJ jsou, kromě zjištění erodibility půdy nebo retenční schopnosti krajiny apod., důležité také pro územně plánovací proces, správu, převod a oceňování nemovitostí, upravování vlastnických vztahů, zajišťování veřejných zájmů v území, projekční činnost, soudněznalecké účely atd.