Rozdělení pozemku

K rozdělení pozemku, též rozparcelování pozemku, je potřeba územní rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, které lze získat na základě podání žádosti obsahující mj. grafické znázornění rozdělení pozemku do výřezu katastrální mapy, a také souhlasu příslušné obce (není vždy vyžadován). Po získání souhlasu ze stavebního úřadu se zamýšlený pozemek geodety vytýčí a zaměří, poté je vypracován geometrický plán pro rozdělení pozemku, který tvoří povinnou přílohu k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Jestliže je důvodem k dělení pozemku jeho prodej, je nutné vyhotovit kupní smlouvu. Teprve pak je možné  podat návrh na vklad do katastru nemovitostí.