Katastrální mapa

Jde převážně o digitální mapu velkého měřítka, která je státním mapovým dílem a součástí katastru nemovitostí České republiky. Poskytuje informace týkající se bodových polí, ale hlavně údaje polohopisné a popisné, jež se vztahují k jednotlivým nemovitostem. Snadno lze tak zjistit hranice katastrálních území, pozemků, parcel či obvodů budov apod., rovněž číselné, případně pak slovní označení těchto dílčích jednotek. Katastrální mapa je dostupná online, ale je nutné počítat také s tím, že digitalizace není na celém území ČR ještě zcela dokončena, zejména pak na venkově. Aktuální stav digitalizace katastrálních map naleznete zde.