Příkazní smlouva

Jde o mandatum, v kterém se příkazník (mandatář) zavazuje příkazci (mandát), že pro něj obstará nějakou věc nebo vykoná určitou činnost, a to buď bezplatně nebo za odměnu sjednanou smluvními stranami ve smlouvě. V příkazní smlouvě je vhodné ustanovit k čemu se příkazník zavazuje, dále práva a povinnosti smluvních stran, dobu plnění, stanovenou odměnu, odpovědnost za škodu a sankce, případně, je-li potřeba, sepsat plnou moc. Povinností příkazníka je jednat dle svého nejlepšího vědomí a držet se pokynů ze strany příkazce, příkazce je pak zavázán příkazníkovi poskytnout potřebné prostředky pro vykonání požadovaného příkazu. Pod příkazní smlouvu spadá smlouva o obstarání věci a smlouva o obstarání prodeje věci.