Výlučné vlastnictví

Jde o vlastnictví věci, ať už movité či nemovité, které připadá pouze jedné osobě. Většinou se s výlučným vlastnictvím potýkáme u společného jmění manželů, kdy jeden z manželů nabyl majetek např. výsledkem dědického řízení, darem nebo před uzavřením sňatku apod.