Svěřenecká smlouva

Spadá pod nepojmenované neboli inominátní smlouvy, které nejsou blíže v zákoně definovány. Dává možnost vzniku trojstrannému smluvnímu vztahu, kde práva, ale i povinnosti, získává také třetí strana. Často se se svěřeneckou smlouvou potýkáme při koupi nemovitosti, kde kromě kupujícího a prodávajícího figuruje rovněž třetí strana, kterou představuje buďto advokát, banka nebo notář. Záměrem svěřenecké smlouvy je ochrana práv a povinností všech aktérů vztahu. Kupujícímu tak odevzdáním smluvené částky zaniká závazek vůči prodávajícímu, který má naopak zajištěno právo na vyplacení částky od třetí strany.