Spoluvlastnictví nemovitosti

Spoluvlastnictví je vlastnické právo dvou nebo více vlastníků (spoluvlastníků), které je opravňuje nakládat se společnou nemovitou věcí. Vzniká smlouvou o koupi, dědictvím, jako výsledek společného budování nebo dar. Spoluvlastnický podíl je ukazatel udávající, jakou měrou se jednotliví vlastníci podílejí na správě, právech, ale i povinnostech týkajících se společné nemovitosti. Každý vlastník má právo nakládat se svým podílem dle vlastních potřeb a uvážení, ale nesmí tím působit újmu ostatním spoluvlastníkům. Zrušení spoluvlastnictví nemovitosti je možné pomocí písemné dohody všech spoluvlastníků.