Společné jmění manželů (SJM)

Společné jmění manželů vzniká automaticky mezi manželi při uzavření manželství. Do tohoto společného jmění spadá majetek, tedy movité, nemovité věci, ale i pohledávky a dluhy, kterých nabyli společně nebo každý zvlášť během doby trvání jejich manželství. Do společného jmění manželů tak nespadá majetek nabytý před uzavřením manželství. K výjimkám, které nespadají do společného jmění nejčastěji patří např. dědictví nebo dar apod. Rozsah společného jmění lze korigovat na základě smlouvy.