Nájemní smlouva

Jde o dokument, kterým pronajímatel umožňuje nájemci dočasně (ve sjednané době) užívat předmět nájemní smlouvy, a to za stanovené nájemné, které je nájemce pronajímateli povinen, za užívání nájemní věci, platit. Uzavřením nájemní smlouvy vzniká nájemní právní vztah, který je charakteristický užíváním pronajaté věci, dočasností a úplatností. Nájemní smlouva musí být vyhotovena v písemné formě a musí obsahovat určité náležitosti, bez nichž bude jinak neplatná. Mezi potřebné náležitosti patří zejména určení smluvních stran, bližší definice předmětu nájmu, výše nájemného a způsob jeho platby, také v jakých případech lze nájem zvýšit a možnosti změny smlouvy. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.